Kayseri, Felahiye Posta Kodu

38750

Kayseri, Felahiye Posta Kodu
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Acırlı Mahallesi 38750
Alparslan Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Beyler Mahallesi 38750
Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Büyüktoraman İstiklal Mahallesi 38750
Cumhuriyet Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Darılı Mahallesi 38750
İsabey Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Kale Mahallesi 38750
Karaşeyh Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi 38750
Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Kepiç Mahallesi 38750
Kuruhüyük Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Menteşe Mahallesi 38750
Silahtar Mahallesi 38750
Yerleşim Yeri Adı Posta Kodu
Yeni Mahallesi 38750